دپارتمان نورپردازی

نورپردازی آمیزه ای از هنـر و دانش مهندسی

دپارتمان نورپردازی کالای برق ذوالفقاری با اتکا به تیمی متخصص از کارشناسان ارشد معماری، برق و طراحی صنعتی؛ خدمات مشاوره، طراحی و نظارت پروژه های شاخص را بر عهده دارد.

در این دپارتمان بر حسب هر پروژه پس از بررسی و ارزیابی سبک معماری بنا، نوع کاربری، مخاطبین وکاربران پروژه، سناریوی کلی

نورپردازی طراحی شده و پس از برگزاری جلسات تخصصی با در نظرگرفتن مسائل فنی، روشنایی و تجهیزات شبیه سازی شده، محاسبات رایانه ای انجام و جزئیات نهایی مشخص می گردند.


خــدمات دپارتمان نورپـردازی کالای برق ذوالفقاری

طراحی پروژه ها بر ساس انطباق کامل با استانداردهای نور و روشنایی ملی ایران و انجمن روشنایی اروپا

طراحی اصولی با در نظر گرفتن تاثیرات نور ، روانشناسی نور و مبانی نورپردازی

انجام محاسبات و شبیه سازی های دقیق نرم افزاری با استفاده از Dialuxو CalcuLux

انتخاب تجهیزات با توجه به الزامات فنی و حفاظتی چراغ ها و ادوات مربوطه متناسب با شرایط محیطی پروژه

طـراحی جزئیات اجـرایی نورپردازی و نصب چراغ ها

طراحی سیستم های کنترلی و هوشمند سازی روشنایی

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
Image
Client 7
Client 8
Client 9
Client 10
Client 11
Client 12

کالای برق ذوالفقاری

متخصصین ما هر لحظه برای ارائه مشاوره و شنیدن صدای شما عزیزان آمادگی دارند